Tài liệu thủy sản mới

Nghiên cứu sử dụng dịch trùn quế Promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh...
Tác giả: Nguyễn Bảo Trung

Kết quả thí nghiệm cho thấy, ấu trùng được cho ăn thức ăn bổ sung dịch trùn quế Promin với liều lượng 3ml/kg thức ăn chế biến mỗi ngày cho kết quả tốt nhất...

Định dạng: pdf | Cở: 2.5Mb | Xem: 121 | Tải: 29 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu một số đặc điểm sinh học của cá Phèn Vàng (Polynemus dubius)
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân

Kết quả cho thấy: cá Phèn Vàng là loài ăn động vật, thức ăn chủ yếu của cá bao gồm giun (54,2%), các loại thức ăn không xác định được (20,8%), giáp xác...

Định dạng: pdf | Cở: 2.4Mb | Xem: 58 | Tải: 3 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thực nghiệm lai tạo cá trê vàng và cá trê phi
Tác giả: Ngô Trúc Thi

Đề tài được bố trí với 2 thí ngiệm là lai tạo cá trê vàng cái với cá trê phi đực và lai tạo cá trê vàng đực với cá trê phi cái. Thí nghiệm lai tạo cá trê...

Định dạng: pdf | Cở: 8Mb | Xem: 62 | Tải: 2 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Tìm hiểu đặc điểm sinh sản của cá Rô phi đỏ (Oreochromis sp.)
Tác giả: Ngô Chánh Như

Kết quả độ sâu ưa thích sinh sản của cá Rô phi đỏ là 60 cm (chiếm 33,9%) số tổ cá ở mỗi độ sâu khác nhau. Thời gian tái thành thục là 31 ngày, sức sinh sản...

Định dạng: pdf | Cở: 2.3Mb | Xem: 58 | Tải: 6 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ thả tới hiệu quả ương cá bống tượng từ giai...
Tác giả: Lê Thị Như Huỳnh

Thí nghiệm thứ nhất được bố trí với 03 nghiệm thức thức ăn khác nhau: trùn chỉ, trùn chỉ kết hợp với cá tạp và cá tạp. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần...

Định dạng: pdf | Cở: 3.7Mb | Xem: 60 | Tải: 6 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ứng dụng chế phẩm sinh học (Probiotics) trong ương tôm sú (Penaeus monodon)...
Tác giả: Lê Hoàng Minh

Thí nghiệm 1: được tiến hành nhằm xác định liều lượng  tốt nhất của chế phẩm sinh học lên sự sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng Postlarvae. Thí...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 70 | Tải: 12 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của dịch chiết từ nấm Linh Chi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của...
Tác giả: Hồ Thị Bảo Ngọc

Kết quả thu được, tỷ lệ sống của cá Rô đầu vuông ở nghiệm thức đối chứng bằng (48,3%) thấp hơn so với NT2 (60,8%), NT3 (58,3%), NT4 (75%), NT5 (85%), NT6...

Định dạng: pdf | Cở: 0.5Mb | Xem: 45 | Tải: 2 | Bởi: Nguyễn Hữu Lộc