Tài liệu thủy sản mới

Sử dụng Ozone trong nghề nuôi tôm biển
Tác giả: Trần Công Bình và Đinh Mạnh...

Sử dụng Ozone trong nghề nuôi tôm biển

Định dạng: pdf | Cở: 0.082Mb | Xem: 35 | Tải: 9 | Bởi: ltxuyen2010
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông...
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2014

Đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 542,8 nghìn ha, tăng thêm 74,7 nghìn ha so với năm 2010; trong đó, diện tích nuôi nước mặn lợ là 507,2 nghìn ha, tăng...

Định dạng: pdf | Cở: 0.862Mb | Xem: 11 | Tải: 1 | Bởi: ltxuyen2010
Công văn số 478/QLCL-CL1: Nhật Bản áp dụng chế độ kiểm tra Oxytetracycline...
Tác giả: NAFIQAD, 2014

Ngày 25/3/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã ban hành Công văn số 478/QLCL-CL1 về việc Nhật Bản áp dụng chế độ kiểm tra...

Định dạng: pdf | Cở: 0.793Mb | Xem: 27 | Tải: 6 | Bởi: ltxuyen2010
Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT, ngày 01/4/2014 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4...
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2014

Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT, ngày 01/4/2014 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản...

Định dạng: pdf | Cở: 0.198Mb | Xem: 35 | Tải: 4 | Bởi: ltxuyen2010
Quyết định số 324/QĐ-BNN-KH, ngày 27 tháng 02 năm 2014 về việc Ban hành kế...
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2014

Quyết định số 324/QĐ-BNN-KH, ngày 27 tháng 02 năm 2014 về việc Ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng...

Định dạng: pdf | Cở: 1.4Mb | Xem: 12 | Tải: 0 | Bởi: ltxuyen2010
Công văn số 739/TCTS-NTTS, ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc tăng cường kiểm...
Tác giả: Tổng cục Thủy Sản, 2014

Công văn số 739/TCTS-NTTS, ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc tăng cường kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng

Định dạng: pdf | Cở: 0.145Mb | Xem: 28 | Tải: 6 | Bởi: ltxuyen2010
Một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus spp. gây bệnh xuất huyết...
Tác giả: Phạm Hồng Quân và ctv, 2013

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định đặc tính sinh học của  vi khuẩn Streptococcus spp gây bệnh xuất huyết ở cá rô phi nuôi tại một số tỉnh...

Định dạng: pdf | Cở: 0.47Mb | Xem: 43 | Tải: 10 | Bởi: ltxuyen2010