Báo cáo khoa học
GS Dương Đức Tiến, 1996
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Kim Ngân
Đề tài - luận văn
Ngô Trúc Thi
Đề tài - luận văn
Ngô Chánh Như
Đề tài - luận văn
Dương Minh Tấn
Tiêu điểm
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và Phát...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn - Hợp...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng Oanh
Sách
Hội Nghề Cá Việt Nam
Sách
Bùi Quang Tề
Sách
Bùi Quang Tề
Sách
Bùi Quang Tề