Đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung

Trong quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định phát triển vùng nuôi tôm tập trung tại các địa phương: Quảng Yên,...