Contribution of Fish Production to Farmers’ Subjective Well-being in Vietnam – A Logistic Model

Tác giả:

Nguyen Minh Duc, 2009

Ngày đăng: 09-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Contribution of Fish Production to Farmers’ Subjective Well-being in Vietnam – A Logistic Model
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.089MB | 1947 | 6 | ltxuyen2010
There is a growing awareness of the importance of food fish production on human nutrition, employment, poverty, and recreation. However, the role of aquaculture in livelihoods of fish farmers has not been considered rigorously. With 120 farmers interviewed in a field survey and a cumulative logistic model, this study identifies some determinants of subjective well-being of small-scale fish farmers in Vietnam and examines the role of earnings from fish production in generating their happiness. The results confirm that the farmers receive satisfaction from their farm working. Subjective well-being of the farmers increases with their job satisfaction and cash earnings from fish farming. A doubling in cash returns from fish culture relative to household income raises a farmer’s happiness probability by an estimated 10.6%. Education also affects farmers’ life satisfaction. For better educated farmers, when their satisfaction from fish culture increases by one level, happiness probability is estimated to increase by 0.23%. Wild fish plays an important role in Vietnamese farmers as a doubling in relative income from wild fish captures raises their estimated probability of happiness 
by 139%.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm