Thực nghiệm ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các loại tảo và mật độ ương khác nhau

Tác giả:

Hồ Đức Linh

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Thực nghiệm ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các loại tảo và mật độ ương khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 674 | 96 | nhloc

Thí nghiệm 1 được tiến hành nhằm khảo sát ảnh hưởng của các loại tảo Chaetoceros sp., Isochrysis sp., Nannochloropsis sp. và Isochrysis sp kết hợp với Chaetoceros sp trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức thực hiện từ giai đoạn Nauplius đến giai đoạn PL1. Kết quả cho thấy về cả hai mặt tăng trưởng lẫn tỷ lệ sống, nghiệm thức sử dụng tảo Chaetoceros sp. đều cao hơn ba nghiệm thức còn lại (56.6  ±  6%; 5.88 ± 0.15 mm so với nghiệm thức sử dụng tảo Isochrysis sp. là 51.5 ± 4.42%; 5.38 ± 0.16 mm, nghiệm thức sử dụng tảo Nannochloropsis sp. là 35.3 ± 3.81%; 5.36  ±  0.27 mm và nghiệm thức sử dụng tảo Isochrysis sp. kết hợp với Chaetoceros sp là 53.7 ±  4.89%; 5.52 ± 0.49 mm).

Thí nghiệm 2 ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng với mật độ 200 ấu trùng/L, 300 ấu trùng/L và 400 ấu trùng/L thực hiện đến giai đoạn PL10. Kết quả cho thấy về cả hai mặt tăng trưởng lẫn tỷ lệ sống, nghiệm thức ương với mật độ 200 ấu trùng/L đều cho kết quả cao hơn hai nghiệm thức còn lại (56.1 ± 3.97%; 10.75 ± 1.08 mm so với nghiệm thức 2 là 36.1 ± 3.7%; 8.73 ± 0.29 mm và nghiệm thức 3 là 37.2 ± 3.95%; 9.5  ± 0.54 mm)

Tài liệu khác
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Hồng Đặm
Sách
Lương Đình Trung
Sách
Nguyễn Cao Doanh
Sách
Nguyễn Thị Thanh...
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...