Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thủy sản

Tác giả:

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Ngày đăng: 30-05-2012
Đóng góp bởi: PHONG
Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
doc 0.09MB | 9001 | 648 | phongt94

DANH MỤC HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17  tháng  3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Aristolochia spp và các chế phẩm từ  chúng
Chloramphenicol
Chloroform
Chlorpromazine
Colchicine
Dapsone
Dimetridazole
Metronidazole
Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone)
Ronidazole
Green Malachite (Xanh Malachite)
Ipronidazole
Các Nitroimidazole khác
Clenbuterol
Diethylstilbestrol (DES)
Glycopeptides
Trichlorfon (Dipterex)
Gentian Violet (Crystal violet)
Nhóm Fluoroquinolones (cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ)

THÔNG TƯ (03/2012)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Điều 1. Đưa các chất Cypermethrim, Deltamethrin và Enrofloxacin ra khỏi Danh mục hoá chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Bổ sung các chất Cypermethrin, Deltamethrin và Enrofloxacin vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT; tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Tài liệu khác
Văn bản - công văn
Bộ NNPTNT/Tổng cục...
Văn bản - công văn
Bộ NN, Hiệp hội cá...
Sách
Hội Nghề Cá Việt Nam
Sách
TS. Huỳnh Thu Hòa,...
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...