Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản 2012

Tác giả:

BNNPTNT

Ngày đăng: 14-08-2012
Đóng góp bởi: phongt94
Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản 2012
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.6MB | 4296 | 534 | phongt94

Tổng cục Thủy sản đã ban hành Công văn thông báo các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này đã đáp ứng yêu cầu bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Trong thời gian Tổng cục Thủy sản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, các Doanh nghiệp được phép tiến hành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nêu trên.

Tổng cục Thủy sản thông báo để các Cơ sở sản xuất, kinh doanh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Vụ Nuôi trồng Thủy sản;
- Thanh tra TCTS;
- Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW (để theo dõi);
- Lưu: VT, TTKN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Phạm Anh Tuấn

Tài liệu khác
Văn bản - công văn
Bộ NNPTNT/Tổng cục...
Văn bản - công văn
Bộ NN, Hiệp hội cá...
Giáo trình
Bayer
Giáo trình
PGS.TS. Trương Quốc...
Tìm tài liệu

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Quan tâm
Văn bản - công văn
BNNPTNT
Văn bản - công văn
Bộ Nông Nghiệp và...
Giáo trình
KS. Vũ Văn Toàn -...
Báo cáo khoa học
Ngoc Thi Men
Giáo trình
TS.Đặng Thị Hoàng...