Quản lý nghề cá

Báo - tạp chí
Nguyễn Thị Thanh Nga và...
Văn bản - công văn
Tổng cục Thủy Sản, 2014
Văn bản - công văn
Tổng cục Thủy Sản, 2014
Văn bản - công văn
Chính phủ, 2014
Báo cáo khoa học
Nguyễn Hữu Khánh và Hồ...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Tư, 2009