Ngư loại

Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Kim Ngân
Đề tài - luận văn
Nguyễn Bảo Xuân
Đề tài - luận văn
Đặng Diểm Trinh
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Như Phượng
Đề tài - luận văn
Mã Thể Vân
Báo cáo khoa học
Mekong River Commission,...
Báo cáo khoa học
Võ Văn Phú và Nguyễn Duy...
Giáo trình
Đỗ Văn Nhuận (cb)
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thị Diệu Phương...