Bệnh học

Đề tài - luận văn
Quách Thị Thanh Tâm
Đề tài - luận văn
Ngô Phước Thịnh
Đề tài - luận văn
Phạm Phương Thảo
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Hoàng Dung
Đề tài - luận văn
Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Báo - tạp chí
Nguyễn Đức Trọng và ctv,...
Văn bản - công văn
Bộ NN, Hiệp hội cá tra
Báo - tạp chí
Nguyễn Văn Công và ctv,...