Chế biến

Báo - tạp chí
Dương Thúy Yên và Nguyễn...
Báo - tạp chí
Dương Thúy Yên và Nguyễn...
Tài liệu khác
VASEP, 2012
Báo cáo khoa học
Nguyen Van Luu et al,...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Thùy Linh và Lê...
Báo cáo khoa học
CN. Đào Trọng Hiền, Viện...
Giáo trình
Ths. Lê Thanh Long
Giáo trình
Ths. Lê thanh Long
Đề tài - luận văn
Huỳnh Thúy Hằng
Giáo trình
Diệp Thị Ngọc Thà -...