Tiếng anh

Báo cáo khoa học
Daniel D Thaisen et al,...
Báo cáo khoa học
Nguyen Minh Duc, 2008
Báo cáo khoa học
Nguyen Minh Duc, 2008
Báo cáo khoa học
Nguyen Minh Duc et al,...
Báo cáo khoa học
Nguyen Minh Duc and...
Báo cáo khoa học
Nguyen M. Duc
Tài liệu khác
Nyan Taw, 2009
Tài liệu khác
Nyan Taw and et all, 2011
Đề tài - luận văn
Nguyen Thi Ngoc Anh, 2009
Đề tài - luận văn
Trịnh Quốc Trọng, 2013
Báo cáo khoa học
Nguyen Minh Duc, 2009