Sinh lý

Báo - tạp chí
Phạm Trần Nguyên Thảo và...
Báo - tạp chí
Nguyễn Văn Triều và ctv,...
Báo - tạp chí
Nguyễn Bạch Loan và ctv,...
Báo - tạp chí
Nguyễn Văn Công và ctv,...
Báo - tạp chí
Phạm Thị Tuyết Ngân và...
Báo cáo khoa học
Lê Minh Toán và ctv, 2012
Báo cáo khoa học
Trần Thế Mưu và Vũ Văn...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Đức Phú và Ngô...