Hội nghị quốc tế nghề cá

23/05/2016 - 27/05/2016 Busan 

Địa điểm: Busan, Hàn Quốc

Giải trình tự thế hệ hiện tại được dẫn đầu bởi việc phát triển công nghệ di truyền có khả năng ứng dụng rộng trong quản lý thủy sản, an toàn sinh học, bảo tồn và nuôi trồng thủy sản.

Link: http://www.wfc2016.or.kr/english/02_program/02_program.asp

Sự kiện sắp tới
25/10 TP. Cần Thơ