World Brackishwater Aquaculture Conference

23/01/2019 - 25/01/2019 Ấn Độ

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và tiến bộ nghiên cứu ở khu vực biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tối đa, canh tác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. BRAQCON 2019 cũng là một nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và nông dân liên quan để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững và đánh bắt cá trong các hệ sinh thái nước lợ.

BRAQCON 2019 will provide a unique platform for people involved in brackishwater aquaculture and fisheries, nationally and internationally. Sharing of experience and research advancements in the frontier areas would facilitate maximum utilization, cultivation, conservation, and development of aquatic resources.The conference would elicit interest among young researchers and scientists to undertake studies and research to further open up new blue growth avenues for a better world. BRAQCON 2019 is also an attempt to foster cooperation between concerned governmental, non-governmental institutions, the private sector and farmers for the advancement of sustainable aquaculture and fisheries in brackishwater ecosystems.