2019 Aquaculture Awards

29/05/2019 - 29/05/2019 Dynamic Earth, Edinburgh, UK

Những Giải thưởng này ghi nhận những thành tựu trong các yếu tố khác nhau của ngành nuôi trồng thủy sản và công nhận những người có đóng góp đặc biệt cho hiện tại và trong tương lai của ngành. Chúng mở cửa cho tất cả mọi người tham gia vào ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu, bất kể lớn hay nhỏ.

Được tổ chức bởi đội ngũ Nuôi trồng thủy sản Vương quốc Anh và được hỗ trợ bởi một số đối tác thương mại, các giải thưởng được miễn phí tham gia.

https://www.aquacultureawards.com/