Aquaculture Europe 2019

07/10/2019 - 10/10/2019 Berlin, Đức

Aquaculture Europe 2019, nuôi trồng thủy sản Châu Âu 2019 với chủ đề Tăng trưởng từ nước. 

Tất cả sự sống trên trái đất hình thành từ nước. Ngành nuôi trồng thủy sản nuôi dưỡng và kích thích sự sống trong nước bằng mọi cách, và do đó có tiềm năng vượt qua nhiều thách thức mà xã hội chúng ta phải đối mặt. Tương lai của thực phẩm và hàng hóa được sản xuất bền vững và lành mạnh nằm ở sự đa dạng của nuôi trồng thủy sản, từ vi tảo đơn bào đến nuôi cá trong lồng bè trên biển hoặc trong ao nước ngọt. 

Chúng ta cần chủ động sản xuất các sản phẩm của mình theo yêu cầu của thị trường hiện tại và tương lai, tìm kiếm các liên minh mới trong thương mại quốc tế và hỗ trợ người tiêu dùng. Trong khi đó, những thách thức của biến đổi khí hậu và sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên là rất cấp bách và đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đầy đủ về sự tôn trọng và đánh giá cao các hệ sinh thái mà chúng ta làm việc cùng.

https://www.aquaeas.eu/images/stories/Meetings/AE2019/AE2019_4page_brochure_print_update25022019.pdf