Bảng giá Giống thủy sản

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá tra bột Cá tra bột 1 /con 24-03-2020
Cá tra giống 1,0 cm Cá tra giống 1,0 cm 160 /con 24-03-2020
Cá tra giống 1,5 cm Cá tra giống 1,5 cm 280 /con 24-03-2020
Cá tra giống 2,0 cm Cá tra giống 2,0 cm 700 /con 24-03-2020
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 900 /kg 24-06-2016
Tôm sú Post 12 Tôm sú Post 12 140 /con 06-04-2018
Tôm sú Post 15 Tôm sú Post 15 152 /con 24-06-2016
Tôm sú Post 15 sạch bệnh Tôm sú Post 15 sạch bệnh 161 /con 24-06-2016
Tôm thẻ Post 12 Tôm thẻ Post 12 135 /con 05-03-2018
Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận 125 /con 06-04-2018
Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung 127 /con 02-09-2021
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) Cá kèo giống (28000-30000c/kg) 417 /con 24-06-2016
Cá chẽm giống 10cm Cá chẽm giống 10cm 5.500 /con 21-03-2012
Cá lăng bột (4 ngày tuổi) Cá lăng bột (4 ngày tuổi) 154 /con 24-06-2016
Cá lăng 0,6 cm Cá lăng 0,6 cm 1.200 /con 24-06-2016
Cá lăng 1,2 cm Cá lăng 1,2 cm 2.600 /con 24-06-2016
Cá sặc rằn bột Cá sặc rằn bột 24 /10 con 24-06-2016
Cá rô đầu vuông bột Cá rô đầu vuông bột 19 /10 con 23-03-2017
Trứng bào xác artemia Trứng bào xác artemia 810.000 /kg 24-06-2016
Cá he giống 50con/kg Cá he giống 50con/kg 50.000 /kg 24-04-2017