Bảng giá Thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 170.000 đ/kg 17-07-2024
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 145.000 đ/kg 17-07-2024
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 120.000 đ/kg 17-07-2024
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 145.000 đ/kg 18-06-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 81.000 đ/kg 22-07-2024
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 140.000 đ/kg 18-06-2024
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 160.000 đ/kg 22-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 88.000 đ/kg 22-07-2024
Tôm đất Cà Mau Tôm đất Cà Mau 160.000 đ/kg 03-01-2022
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 1.700.000 đ/kg 08-05-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 95.000 đ/kg 22-07-2024
Cua gạch Cua gạch 950.000 đ/kg 05-02-2024
Cua thịt Cua thịt 300.000 đ/kg 05-02-2024
Cá tra mỡ vàng Cá tra mỡ vàng 16.000 đ/kg 01-04-2022
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 26.500 đ/kg 20-05-2024
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 33.000 đ/kg 16-05-2024
Cá lăng tại bè Cá lăng tại bè 62.000 đ/kg 19-04-2022
Lươn Nhật (450g) Lươn Nhật (450g) 400.000 đ/kg 16-02-2022
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 43.000 đ/kg 18-06-2024
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 77.000 đ/kg 18-06-2024
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 95.000 đ/kg 01-10-2023
Cá lóc nuôi tại chợ Cá lóc nuôi tại chợ 80.000 đ/kg 01-10-2023
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 35.000 đ/kg 16-05-2024
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 98.000 đ/kg 31-08-2022
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 40.000 đ/kg 18-06-2024
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 36.000 đ/kg 18-06-2024
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 200.000 đ/kg 13-03-2024
Cá bống tượng loại I Cá bống tượng loại I 450.000 đ/kg 01-04-2022
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 150.000 đ/kg 26-02-2022
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 60.000 đ/kg 18-06-2024
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 150.000 đ/kg 24-02-2023
Cá sặc rằn tại ao Cá sặc rằn tại ao 52.000 đ/kg 18-06-2024
Cá chẽm tại chợ 1kg/con Cá chẽm tại chợ 1kg/con 110.000 đ/kg 04-03-2022
Cá chẽm tại ao 1kg/con Cá chẽm tại ao 1kg/con 75.000 đ/kg 12-03-2024
Sò huyết loại 60-70 con/kg Sò huyết loại 60-70 con/kg 200.000 đ/kg 16-02-2023
Nghêu Nghêu 35.000 đ/kg 21-02-2024
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 130.000 đ/kg 08-05-2024
Cá mú loại 1 con/kg Cá mú loại 1 con/kg 230.000 đ/kg 08-05-2024
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 43.000 đ/kg 18-06-2024
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 37.000 đ/kg 10-06-2024
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 45.000 đ/kg 10-06-2024
Cá trê lai tại ao Cá trê lai tại ao 15.000 đ/kg 04-03-2022
Cá mè hoa tại ao Cá mè hoa tại ao 12.000 đ/kg 21-04-2023
Cá trê vàng tại ao Cá trê vàng tại ao 58.000 đ/kg 10-06-2024
Cá sát sọc tại ao Cá sát sọc tại ao 120.000 đ/kg 11-01-2023