Bảng giá Thủy sản

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 /kg 11-08-2021
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 165.000 /kg 20-09-2021
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 150.000 /kg 20-09-2021
Tôm đất Cà Mau Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-2016
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 140.000 /kg 29-07-2021
Tôm hùm tại bè Tôm hùm tại bè 2.300.000 /kg 16-06-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 100.000 /kg 20-09-2021
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 82.000 /kg 11-08-2021
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 170.000 /kg 05-04-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 70.000 /kg 20-09-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 72.000 /kg 11-08-2021
Cua gạch Cua gạch 350.000 /kg 07-06-2021
Cua thịt Cua thịt 300.000 /kg 07-06-2021
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 21.000 /kg 11-08-2021
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 85.000 /kg 11-08-2021
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 35.000 /kg 11-08-2021
Cá lăng tại bè Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-2016
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 28.000 /kg 11-08-2021
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 43.000 /kg 11-08-2021
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 21.000 /kg 11-08-2021
Cá lóc nuôi tại chợ Cá lóc nuôi tại chợ 120.000 /kg 11-08-2021
Cá lóc đồng Cá lóc đồng 120.000 /kg 24-03-2020
Cá bống tượng loại I Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-2016
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 80.000 /kg 28-06-2021
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 85.000 /kg 30-01-2018
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 44.000 /kg 11-08-2021
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-2016
Cá sặc rằn tại ao Cá sặc rằn tại ao 40.000 /kg 17-05-2021
Cá chẽm tại chợ 1kg/con Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-2016
Cá chẽm tại ao 1kg/con Cá chẽm tại ao 1kg/con 65.000 /kg 26-05-2021
Nghêu Nghêu 25.000 /kg 28-01-2019
Sò huyết loại 60-70 con/kg Sò huyết loại 60-70 con/kg 200.000 /kg 28-07-2021
Mực ống (17-24 con/kg) Mực ống (17-24 con/kg) 100.000 /kg 16-04-2021
Cá mú loại 1 con/kg Cá mú loại 1 con/kg 190.000 /kg 15-04-2021
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 22.000 /kg 11-08-2021