Giá Giống thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm càng xanh giống Tôm càng xanh giống 110.000 đ/con 16-05-23
Ba ba giống Ba ba giống 6.000 đ/con 19-04-22
Cá nheo giống Cá nheo giống 14.000 đ/con 28-01-22
Cá chuối hoa giống Cá chuối hoa giống 14.000 đ/con 17-01-22
Cá lóc giống Cá lóc giống 135.000 đ/con/kg 07-09-22
Cá chép giống Cá chép giống 2.000 đ/con 02-04-22
Cá trắm cỏ giống Cá trắm cỏ giống 75.000 đ/kg 17-01-22
Cá rô giống Cá rô giống 1.000 đ/con 31-08-22
Cá trê vàng giống Cá trê vàng giống 2.000 đ/con 01-04-22
Cá chim giống Cá chim giống 2.000 đ/con 17-01-22