Giá Giống thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá trắm cỏ giống Cá trắm cỏ giống 75.000 đ/kg 17-01-22
Cá chuối hoa giống Cá chuối hoa giống 14.000 đ/con 17-01-22
Cá lóc giống Cá lóc giống 135.000 đ/con/kg 07-01-22
Cá nheo giống Cá nheo giống 14.000 đ/con 30-12-21
Cá chim giống Cá chim giống 2.000 đ/con 17-01-22
Ba ba giống Ba ba giống 3.500 đ/con 07-01-22
Cá trê vàng giống Cá trê vàng giống 2.000 đ/con 30-12-21
Cá rô giống Cá rô giống 1.500 đ/con 17-01-22
Tôm càng xanh giống Tôm càng xanh giống 180 đ/con 07-01-22
Cá chép giống Cá chép giống 2.000 đ/con 30-12-21