Giá Giống thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá lóc giống Cá lóc giống 90.000 đ/con/kg 21-02-24
Cá rô giống Cá rô giống 1.000 đ/con 31-08-22
Cá nheo giống Cá nheo giống 14.000 đ/con 28-01-22
Cá chuối hoa giống Cá chuối hoa giống 14.000 đ/con 17-01-22
Tôm càng xanh giống Tôm càng xanh giống 90 đ/con 22-01-24
Ba ba giống Ba ba giống 6.000 đ/con 19-04-22
Cá trắm cỏ giống Cá trắm cỏ giống 75.000 đ/kg 17-01-22
Cá trê vàng giống Cá trê vàng giống 38.000 đ/con 15-01-24
Cá chép giống Cá chép giống 2.000 đ/con 02-04-22
Cá chim giống Cá chim giống 2.000 đ/con 17-01-22