Giá Cá lăng

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá lăng bột (4 ngày tuổi) Cá lăng bột (4 ngày tuổi) 154 đ/con 24-06-16
Cá lăng 0,6 cm Cá lăng 0,6 cm 1.200 đ/con 24-06-16
Cá lăng 1,2 cm Cá lăng 1,2 cm 2.600 đ/con 24-06-16