Giá Cá điêu hồng

Cá điêu hồng tại ao 31.000 /kg 20-11-20
Cá diêu hồng tại chợ 45.000 /kg 24-03-20 TP.HCM