Giá Cá rô

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô đầu vuông bột Cá rô đầu vuông bột 12 đ/10 con 01-04-22