Giá Cá mè

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá mè hoa tại ao Cá mè hoa tại ao 15.000 đ/kg 02-04-22