Giá thủy sản tại Bến Tre

Ngày 07-11-2022

Ngày 12-10-2022

Ngày 05-10-2022

Ngày 02-10-2022

Ngày 28-09-2022

Ngày 10-09-2022

Ngày 06-09-2022

Ngày 28-08-2022