Giá thủy sản tại Bến Tre

Ngày 14-02-2023

Ngày 12-02-2023

Ngày 09-02-2023

Ngày 08-02-2023

Ngày 06-02-2023

Ngày 13-01-2023

Ngày 30-12-2022

Ngày 08-12-2022

Ngày 07-11-2022

Ngày 21-10-2022