Giá thủy sản tại Cần Thơ

Ngày 02-01-2022

Ngày 14-12-2021

Ngày 07-12-2021

Ngày 03-12-2021

Ngày 26-11-2021

Ngày 22-11-2021

Ngày 31-10-2021