Giá thủy sản tại Cần Thơ

Ngày 31-10-2021

Ngày 01-09-2021

Ngày 27-08-2021

Ngày 26-08-2021

Ngày 24-08-2021

Ngày 22-08-2021

Ngày 14-05-2021