Giá thủy sản tại Hậu Giang

Ngày 20-11-2021

Ngày 09-10-2021

Ngày 20-09-2021

Ngày 30-08-2021

Ngày 29-08-2021

Ngày 28-08-2021

Ngày 27-08-2021

Ngày 25-08-2021

Ngày 23-08-2021

Ngày 21-08-2021

Ngày 18-08-2021