Giá thủy sản tại Tiền Giang

Ngày 13-10-2021

Ngày 11-10-2021

Ngày 06-10-2021

Ngày 01-10-2021

Ngày 26-09-2021

Ngày 23-09-2021

Ngày 19-09-2021

Ngày 15-09-2021

Ngày 14-09-2021

Ngày 01-09-2021