Giá thủy sản tại Tiền Giang

Ngày 19-09-2021

Ngày 15-09-2021

Ngày 14-09-2021

Ngày 01-09-2021

Ngày 31-08-2021

Ngày 30-08-2021

Ngày 29-08-2021

Ngày 28-08-2021

Ngày 26-08-2021

Ngày 25-08-2021

Ngày 24-08-2021