Bảng giá từ 0704776868

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 210.000 /kg 16-04-2024
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 35.000 /kg 16-05-2024
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 35.500 /kg 16-05-2024
Cá chẽm tại ao 1kg/con Cá chẽm tại ao 1kg/con 50.000 /kg 17-05-2024
Cá he giống 50con/kg Cá he giống 50con/kg 80.000 /kg 07-06-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 92.000 /kg 13-06-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 85.000 /kg 13-06-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 75.000 /kg 13-06-2024