Phó Hồng Tuyết

Phó Hồng Tuyết

Điện thoại : 0799414474

Địa chỉ : Cầu Ngang - Trà Vinh

Thu mua sú, thẻ (oxy, đập đá)

Bảng giá từ Phó Hồng Tuyết

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 15-01-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 18-03-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 330.000 /kg 28-04-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 28-04-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 28-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 /kg 28-04-2022