Phó Hồng Tuyết

Phó Hồng Tuyết

Điện thoại : 0799414474

Địa chỉ : Cầu Ngang - Trà Vinh

Thu mua sú, thẻ (oxy, đập đá)

Bảng giá từ Phó Hồng Tuyết

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 28-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 28-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 134.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 112.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 28-11-2021