Bảng giá từ LELINH

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá kèo tại ao (40 con/kg) Cá kèo tại ao (40 con/kg) 75.000 /kg 20-08-2021
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 43.000 /kg 25-08-2021
Cá sát sọc tại ao Cá sát sọc tại ao 100.000 /kg 25-08-2021
Cá sặc rằn giống Cá sặc rằn giống 70.000 /kg 26-08-2021
Cá trắm cỏ tại ao Cá trắm cỏ tại ao 53.000 /kg 26-08-2021
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 19.500 /kg 27-08-2021
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 37.000 /kg 29-08-2021
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 22.000 /kg 29-08-2021
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 28.000 /kg 30-08-2021
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 45.000 /kg 30-08-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 70.000 /kg 31-08-2021
Cá he thịt tại ao Cá he thịt tại ao 46.000 /gram/con 31-08-2021
Cá rô tại ao Cá rô tại ao 25.000 /kg 01-09-2021
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 21.000 /kg 01-09-2021
Cá chẽm tại ao 1kg/con Cá chẽm tại ao 1kg/con 62.000 /kg 01-09-2021
Cá mú loại 1 con/kg Cá mú loại 1 con/kg 150.000 /kg 01-09-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 90.000 /kg 01-09-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 60.000 /kg 01-09-2021