Bảng giá từ Nhinguyen.bee

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 70.000 /kg 02-08-2021
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 06-08-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 93.500 /kg 09-08-2021
Ếch (tại trại) Ếch (tại trại) 22.000 /kg 14-08-2021
Tôm càng xanh tại ao Tôm càng xanh tại ao 90.000 /kg 14-08-2021
Cá điêu hồng tại ao Cá điêu hồng tại ao 39.000 /kg 16-08-2021
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 45.000 /kg 16-08-2021
Cá trê vàng tại ao Cá trê vàng tại ao 43.500 /kg 18-08-2021
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 45.500 /kg 18-08-2021
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 28.000 /kg 18-08-2021
Cá chép tại ao Cá chép tại ao 29.000 /kg 19-08-2021
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 20.500 /kg 19-08-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 80.000 /kg 19-08-2021