Bảng giá từ TrieuMinh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 30.500 /kg 06-09-2022