Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Điện thoại : 0867693676

Địa chỉ : Cầu Ngang, Trà Vinh

Thu mua tôm sú - thẻ các loại (dập, oxi)

Bảng giá từ Trần Minh Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 03-05-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 27-05-2023
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 27-05-2023
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 27-05-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 98.000 /kg 27-05-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 82.000 /kg 27-05-2023