Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Điện thoại : 0867693676

Địa chỉ : Cầu Ngang, Trà Vinh

Thu mua tôm sú - thẻ các loại (dập, oxi)

Bảng giá từ Trần Minh Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 340.000 /kg 27-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 27-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 27-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 /kg 27-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 27-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 /kg 27-05-2022