Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Điện thoại : 0867693676

Địa chỉ : Cầu Ngang, Trà Vinh

Thu mua tôm sú - thẻ các loại (dập, oxi)

Bảng giá từ Trần Minh Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 11-07-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 18-07-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 02-09-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 15-09-2022
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 /kg 15-09-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 15-09-2022