Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Điện thoại : 0867693676

Địa chỉ : Cầu Ngang, Trà Vinh

Thu mua tôm sú - thẻ các loại (dập, oxi)

Bảng giá từ Trần Minh Thắng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 92.000 /kg 11-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 /kg 11-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 12-11-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 /kg 21-12-2023
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 21-12-2023
Tôm sú 40 con (ao) 125.000 /kg 21-12-2023