Nhã

Nhã

Điện thoại : 0962676593

Địa chỉ : Sóc trăng

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Nhã

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 185.000 /kg 06-05-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 /kg 30-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 135.000 /kg 30-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 115.000 /kg 30-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 111.000 /kg 27-05-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 /kg 27-05-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 27-05-2024