Nhã

Nhã

Điện thoại : 0962676593

Địa chỉ : Sóc trăng

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Nhã

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 185.000 /kg 06-05-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 260.000 /kg 11-11-2022
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 11-11-2022
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 11-11-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 21-03-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 21-03-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 21-03-2023