Bảng giá từ phtuyet

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 410.000 /kg 22-01-2024
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 22-01-2024
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 22-01-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 01-02-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 96.000 /kg 01-02-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 88.000 /kg 01-02-2024