Phó Hồng Tuyết

Phó Hồng Tuyết

Điện thoại : 0799414474

Địa chỉ : Trà Vinh

Thu mua tôm sú thẻ oxy khu vực tra vinh

Bảng giá từ Phó Hồng Tuyết

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 13-03-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 96.000 /kg 03-05-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 02-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 02-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 02-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 100.000 /kg 02-06-2023