Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 29-11-2023

vnthuy
vnthuy
phuocvubl
phuocvubl
phuocvubl

Cập nhật ngày 18-11-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

170.000đ 10.000
Tepbac
thangbt
thangbt
nhattruong
nhattruong
nhattruong
nhattruong
nhattruong
Trungtsss
Trungtsss
Trungtsss