Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 27-09-2022

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

31.000đ 1.500
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 22-09-2022

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

250.000đ 10.000
Tepbac

Cập nhật ngày 16-09-2022