Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 24-11-2022

Tepbac

Cập nhật ngày 22-11-2022

triantran
triantran
triantran
hangtravinh
TheHung
TheHung
TheHung
Trungtsss
Trungtsss

Cập nhật ngày 17-11-2022

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

152.000đ 8.000