Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 18-06-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

60.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

43.000đ 3.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 17-06-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 13-06-2024

Cập nhật ngày 10-06-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac