Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 18-03-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

42.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

27.500đ 500

Cập nhật ngày 13-03-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

45.000đ 22.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

44.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

43.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

28.000đ 500