Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 16-05-2024

Tepbac

Cá thát lát còm

62.000đ 2.000
Tepbac

Cá rô tại ao

35.000đ 9.000
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

46.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 15-05-2024

Tepbac

Cá rô phi (tại ao)

120.000đ 87.000

Cập nhật ngày 13-05-2024

tranchithan
tranchithan
tranchithan
nhattruong
nhattruong
nhattruong
nhattruong
TheHung
TheHung