pandaagu 0 0

Đạm thủy phân trùn quế

Hiện trên thị trường có sản phẩm Đạm thủy phân trùn quế dạng lỏng. Bạn nào có thông tin về sản phẩm này được áp dụng cho đối tượng thủy sản (kể cả cá cảnh) cho mình xin ý kiến hoặc tài liệu có liên quan. Chân thành cảm ơn.


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios