LELINH 1 1

VietGAP thủy sản khác gì so với các tiêu chuẩn khác không?

Cho hỏi: 
     - VietGAP trong nuôi trồng thủy sản khác gì so với các tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt khác không?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
phongt94 Lúc 10:00 21/07/17
1- Hiện nay, có một số tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt khác có nội dung tương tự VietGAP như Global GAP, ASC, BAP…
- Các tiêu chuẩn này đều được xây dựng dựa trên những nguyên tắc do FAO hướng dẫn và quy định về an toàn thực phẩm, an toàn bệnh dịch, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội trong nuôi trồng thủy sản ở các mức độ khác nhau.
- VietGAP là Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành phù hợp với điều kiện nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam, khuyến khích áp dụng trên toàn quốc nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu..
-Global GAP, ASC, BAP… là tiêu chuẩn do các tổ chức phi chính phủ hoặc Hội/Hiệp hội/các nhà bán lẻ/ các nhà nhập khẩu nước ngoài ban hành và có thể xuất phát từ nhu cầu thị trường hoặc tôn chỉ hoạt động của tổ chức công bố.