uyennhi 1 Báo xấu

Dinh dưỡng protein

So sánh nhu cầu protein của tôm sú và tôm thẻ chân trắng


Lúc 12:58 20/06/18
0

Nhu cầu protein của tôm sú cao hơn tôm thẻ. Tôm sú ăn động vật. Tôm thẻ ăn tạp nhiều hơn.