Letuan8367 1 (>like<)

Hình thái ruột cá tra

Có anh chị nào có tài liệu về hình thái ruột cá tra thay đổi theo từng giai đoạn không?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)