Giá Cá tra 2,0 cm

Cá tra 2,0 cm giá: 1.300 đồng/con

Cập nhật ngày 20-04-2017, tăng 90 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
20-04-2017 1.300 90 MAX
24-06-2016 1.210 10
06-04-2016 1.200 100
01-10-2015 1.100 -10
15-08-2015 1.110 10
15-06-2015 1.100
31-05-2015 1.100
06-05-2015 1.100 -50
20-05-2014 1.150
05-05-2014 1.150
18-04-2014 1.150
13-04-2014 1.150
01-04-2014 1.150 100
26-02-2014 1.050
09-02-2014 1.050 400
19-01-2014 650 MIN
31-12-2013 650
27-11-2013 650
10-11-2013 650
30-10-2013 650
13-10-2013 650
02-10-2013 650
11-09-2013 650
04-08-2013 650 -30
09-07-2013 680 -120
15-06-2013 800
21-03-2013 800 -130
07-03-2013 930 -20
09-01-2013 950
24-12-2012 950 0 --