Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 55.000 đồng/kg

Cập nhật ngày 24-11-2017, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước. Biểu đồ thống kê giá theo thời gian:

Ngày Giá Ghi chú
24-11-2017 55.000 MAX
31-10-2017 55.000 21.000
13-07-2017 34.000 MIN
11-07-2017 34.000 -4.000
14-04-2017 38.000 -1.000
06-03-2017 39.000 0 --